6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, özgeçmiş gibi bilgileri, fiziksel özellikleri, çalışma yaşamına dair olarak ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen ilgili kişiyi belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı, sözlü ve elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden elde edilen kişisel verileriniz;

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sözleşmesi kurulması amacıyla iş başvurusunda bulunulması,
 • İş sözleşmesinin kurulması ve ifa edilmesi,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku düzenlemeleri çerçevesinde özlük dosyası oluşturulması ve saklaması, bordrolama,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin takibi, performans/ödüllendirme çalışmaları,
 • Organizasyon yapısının düzenlenmesi ve görev değişikliği gibi idari işler,
 • Eğitim/etkinlik gibi faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak,
 • Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Dava ve hukuk işlerinin takibi,
 • Diğer resmi ve idari işler,

Kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ayrıca insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi amaçlarıyla alınan özel nitelikler de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgiler Veri Sorumlusu sıfatı ile şirketimiz  tarafından işlenmektedir.

6698 Sayılı kanunda belirtilen kişisel /özel nitelikteki kişisel verilere ilişkin bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun şekilde işverene verilmemesi/güncellenmemesi nedeniyle, yasal yükümlükler kapsamında, doğabilecek zararlardan çalışan sorumlu olacaktır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, kişisel/ özel nitelikli kişisel/ sağlık verileriniz; İş Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş. Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Yönetmeliği, Gelir Vergisi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Sağlık Verilerinin işlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi yasal düzenlemelerde  yer alan işveren yükümlülükleri;  yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile  Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi  kurumlarca öngörülen bilgi saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimizce, kaydedilmekte, depolanmakta, aktarılmakta ve  güncellenmektedir.

6698 Sayılı KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinde yer alan yasal sınırlar dahilinde, resmi makamlar, kamu tüzel kişileri ve kuruluşları, hizmet alınan veya iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ile yukarıda açıklanan amaçlar çerçevesinde paylaşılabilmekte veya işlenebilmektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  www.dagcan.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz

 

Veri Sorumlusu;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK”, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir.

Mahatma Gandhi Cad. 29/5 G.O.P. Çankaya ANKARA   adresinde bulunan DAĞCAN İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. olup, dagcan@dagcan.com.tr / www.dagcan.com.tr  üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.